ปรัชญาของโรงเรียน 

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(EDUCATION  FOR  THE  DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF  LIFE  AND  SOCIETY)

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

        สุขภาพดี มีคุณธรรม

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

        โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

 

พันธกิจของโรงเรียน

 1. พัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีความสุขและเต็มตามศักยภาพ
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการคิด วิเคราะห์
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสำนึกที่ดี  และมีความเป็นประชาธิปไตย
 2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ดูแลสุขภาพตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
 1. พัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
 1. พัฒนาครูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมเพื่อการศึกษา
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 4. ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของโรงเรียน

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมีจรรยาบรรณที่ดี
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี
 5. สถานศึกษามีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สถาบัน

ทางการศึกษา  และหน่วยงานอื่นๆ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา