นายกฤชณัท วันทมาตย
ครูขำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายอลงกรณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการ
นางธนัชพร จินาจันทร์
ครูชำนาญการ
นายธนัชพงศ์ แสงพลสิทธิ์
ครูชำนาญการ

งานจราจร

นายณัฐภัทร ศตวรานนท์
ผู้ช่วยครู
นายภานุวัฒน์ ธนะสาร
ผู้ช่วยครู
นายสุรชัย ใจเรือน
ผู้ช่วยครู
นายขจรเกียรติ จันทะพิงค์
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุภัทรสร สืบแสน
ผู้ช่วยครู