นายกฤชณัท วันทมาตย
ครูขำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายอลงกรณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการ
นายดุสิต สายปินตา
ครูชำนาญการ
นายธนัชพงศ์ แสงพลสิทธิ์
ครูชำนาญการ

งานจราจร

นายณัฐภัทร ศตวรานนท์
ผู้ช่วยครู
นายสุรชัย ใจเรือน
ผู้ช่วยครู
นายขจรเกียรติ จันทะพิงค์
ผู้ช่วยครู