นางฐิวริญณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางเงินเจียง ธิวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณิรัชญา ทิพย์มาน
ครูชำนาญการ
นางเสาวณีย์ สุบิน
ครู
นางสาวนภัสสร ทองเจิม
ผู้ช่วยครู
นางสาวณฐมน ชัยพิชิต
ครูอัตราจ้าง