นางเงินเจียง ธิวงษา
ครูชำนาญการ

หัวฝ่ายงานบุคคล

นางณิรัชญา ทิพย์มาน
ครูชำนาญการ
นางเสาวณีย์ สุบิน
ครู
นางสาวนภัสสร ทองเจิม
ผู้ช่วยครู
นางสาวณฐมน ชัยพิชิต
ครูอัตราจ้าง