นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลหางดง  (ประชาคมสร้างสรรค์)

นางสาวธัญวรัตม์ พงษ์พิชัย
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางเงินเจียง ธิวงษา
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางคณิภัสส์ ชาทองยศ
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายกฤชนัท วันทมาตย์
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่