นายศรัณย์กร พิศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลหางดง  (ประชาคมสร้างสรรค์)

นางสาวชื่นสุข ชำนิพร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธัญวรัตม์ พงษ์พิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางฐิวริญณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางกมลชนก ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายกฤชนัท วันทมาตย์
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่