นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางพนิดา พิมสาร
ครูชำนาญการ
นางสาวมาลินี อดทน
ครูชำนาญการ
นางสาวปริญนันท์ ช่างเหลา
ครูชำนาญการ
นางศิริลักษณ์ พรหมมาเย็น
ครูชำนาญการ
นายวิทยา วงค์ชมภู
ครู
นางบุณณดา ธิบุญเรือง
ครู
นางธนัชพร จินาจันทร์
ครู
นายภานุวัฒน์ ธนะสาร
ผู้ช่วยครู
นายสมพงษ์ ปลูกงา
ผู้ช่วยครู
นางสาวภาณุมาส บัวสาย
ผู้ช่วยครู
นางสาวธดากรณ์ ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยคร