นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางพนิดา พิมสาร
ครูชำนาญการ
นางสาวมาลินี อดทน
ครูชำนาญการ
นางศิริลักษณ์ พรหมมาเย็น
ครูชำนาญการ
นายวิทยา วงค์ชมภู
ครู
นางบุณณดา ธิบุญเรือง
ครู
นางสาวภาณุมาส บัวสาย
ผู้ช่วยครู
นางสาวธดากรณ์ ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยคร