นางกมลชนก ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

นางคณิภัสส์ ชาทองยศ
ครูชำนาญการ
นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์
ครูชำนาญการ
นางปาณิสรา วิสุทธิใจ
ครูชำนาญการ
นางสาวรัชนีวรรณ ถาปัน
ู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวฐิติพร ติ๊บปะละ
ู้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ