นางคณิภัสส์ ชาทองยศ
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์
ครูชำนาญการ
นางปาณิสรา วิสุทธิใจ
ครูชำนาญการ
นางกมลชนก ประเสริฐ
ครูชำนาญการ
นางนภาพร ฟ้าเลิศ
ครู
นางสาวรัชนีวรรณ ถาปัน
ู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวฐิติพร ติ๊บปะละ
ู้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ