ประวัติความเป็นมา

           โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลหางดง ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหางดง  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 โดยนายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์ เป็นนายกเทศมนตรี และ       นายศาสตรา  ใบงิ้ว เป็นประธานสภา ให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหางดง และได้มีประกาศเทศบาลตำบลหางดง  ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหางดง       ลงวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 และในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเทศบาลหางดง  (ประชาคมสร้างสรรค์)”

เริ่มเปิดจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2552  ในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มีผู้เรียนจำนวน 67 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน  ครูพลศึกษา (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ) จำนวน 1 คน โดยมีนายพัฒนา  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รองปลัดเทศบาลตำบลหางดง  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2550 ได้งบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สร้างอาคารเรียน แบบ สน.ศท อนุบาล 8 ปรับปรุง 2545  ขนาด 1 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน เป็นเงิน 5,100,000 บาท ซึ่งใช้เป็นอาคารสำหรับผู้เรียนชั้นอนุบาล

ปีงบประมาณ 2552 ได้รับจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน แบบ สก.ศพด.3 เป็นเงิน 2,474,000 บาท สำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนชั้น      เด็กเล็ก

ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน  แบบ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545) ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน     ใต้ถุนโล่ง เป็นเงินทั้งสิ้น  10,260,000 บาท เป็นอาคารสำหรับผู้เรียนชั้นปะถมศึกษา

ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารอเนกประสงค์   เป็นเงิน 8,595,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน    แบบ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2554) ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน   ใต้ถุนโล่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,300,000 บาท เป็นอาคารสำหรับผู้เรียนชั้นปะถมศึกษา

ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน    แบบ สน.ศท.4/12 (ปรับปรุง 2556) ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,600,000 บาท เป็นอาคารสำหรับผู้เรียนชั้นปะถมศึกษา

ปีงบประมาณ 255๗ ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน    แบบ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2556) ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน   ใต้ถุนโล่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,600,000 บาท เป็นอาคารสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เปิดทำการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ที่ตั้ง

          โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
ขนาดสถานศึกษา
          สถานศึกษขนาดใหญ่
 
จำนวนพื้นที่
          พื้นที่ขนาด 36 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
 
ระดับชั้นที่เปิดสอน       
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 
โทรศัพท์ 0-5344-1477
 
โทรสาร 0-5344-1477
 
เว็บไซต์ www.hdp.ac.th
 
อีเมล์ hdmschool@hotmail.co.th
 
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
สภาพทั่วไปของชุมชน
ที่ตั้ง
ตำบลหางดง มีพื้นที่ทั้งหมดของตำบล ตั้งอยู่บนที่ราบ แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านท้าวคำวัง
หมู่ 2 บ้านล้อง
หมู่ 3 บ้านทรายมูล (กำแพงงาม)
หมู่ 4 บ้านทรายมูล (ใต้)
หมู่ 5 บ้านแม่ขัก
หมู่ 6 บ้านดงหลวง
หมู่ 7 บ้านป่าแป๋
หมู่ 8 บ้านกอง
หมู่ 9 บ้านดง
 
เขตติดต่อ
          ตำบลหางดง มีอณาเขตติดต่อกับ 4 ตำบลในท้องทีอำเภอเดียวกัน ได้แก่

– ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลบ้านแหวน และตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง

– ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลบ้านแหวน และตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง

– ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

– ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง

 

ประชากร

          ตำบลหางดง มีประชากรทั้งสิ้น 11,330 คน เป็นประชากรของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจำนวน 3,967 คน และเทศบาลตำบลหางดงจำนวน 7,363 คน (พ.ศ.2561)

 

อาชีพ

อาชีพหลัก        เกษตรกร รับจ้างและค้าขาย

อาชีพเสริม       ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 

สถานที่สำคัญ

          สถานที่สำคัญในตำบลหางดง ประกอบด้วย

  1. หน่วยงานของรัฐ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1.ที่ทำการอำเภอหางดง 2.ที่ทำการไปรษณีย์หางดง     3.สถานีตำรวจภูธรหางดง  4.สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาหางดง  5.สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง   6.โรงพยาบาลหางดง  7.ห้องสมุดประชาชนอำเภอหางดง    9.สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง  10.สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
  2. ศาสนสถาน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.วัดท้าวคำวัง 2.วัดกำแพงงาม 3.วัดทรายมูล 4.วัดหางดง   5.วัดประสาทธรรม 6.วัดสุวรรณประดิษฐ์
  3. 3. สถานศึกษา จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 2.โรงเรียนบ้านดง 3.โรงเรียนบ้านทรายมูล 4.โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 5.โรงเรียนหางดงสังฆราช 7.โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต 11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหางดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง12.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง
  4. สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ดงพระเจ้านั่งโก๋น
  5. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ได้แก่ 1.ธนาคาร จำนวน 8 แห่ง 2.สถานีบริการน้ำมัน                จำนวน 5 แห่ง 3. ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 1 แห่ง  4.ร้านค้าทั่วไป จำนวน 200 แห่ง            5.สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 1 แห่ง  6.อาคารพาณิชย์ จำนวน 92   คูหา
  6. สถานประกอบการด้านการบริการ ได้แก่  1.โรงแรม จำนวน 2 แห่ง  2.คอนโด                             จำนวน 1 แห่ง  3.สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 78 ราย