นางคณิภัสส์ ชาทองยศ
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.3/1

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
- งานอนุมัติการใช้จ่ายและงบประมาณ
- งานตรวจสอบและติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
- งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานวางแผนพัสดุ
นางณิรัชญา ทิพย์มาน
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.3/2

- หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๓
- งานการประเมินวิทยฐานะ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานเวรยามรักษาการณ
นางเงินเจียง ธิวงษา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.3/3

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานวินัย และการลงโทษ
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
- งานส่งเสริมขวัญและกำลังใจ
นางเกศสุดา วรรณสุวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น อ.3/4

- หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย
- หัวหน้าสายงานระดับปฐมวัย
- หัวหน้างานนิเทศภายใน(ระดับปฐมวัย)
- งานหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการสอน (ระดับปฐมวัย)
- งานเลือกหนังสือแบบเรียน
นางบุณณดา ธิบุญเรือง
ครู

ครูประจำชั้น อ.3/4

- งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ระดับปฐมวัย)
- งานสำนักงานกิจการนักเรียน