นางสาวดวงทิพย์ ไชยวันดี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น อ.2/1

- หัวหน้างานสถิตินักเรียน
- งานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
- งานเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน
นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.2/2

- งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน
- งานนำส่งเงินคลัง
- งานจัดทำบัญชีการเงิน
นางสาวสิริพร ศรีวิชัย
ครู

ครูประจำชั้น อ.2/3

- หัวหน้าสายชั้น อ.๒
- หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน และ Sar โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
- งานหลักสูตรท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย)
- หัวหน้างานวิจัยทางการศึกษา และ ID Plan (ระดับปฐมวัย)
นางกมลชนก ประเสริฐ
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.2/4

- งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ
- งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
- งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน