นางสาวดวงทิพย์ ไชยวันดี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น อ.2/1

 
นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.2/2

 
นางสาวสิริพร ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.2/3

 
นางกมลชนก ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น อ.2/4