นางสาวภาณุมาส บัวสาย
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น อ.1/1

- หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ (แผนกปฐมวัย)
- งานโภชนาการโรงเรียน (อาหารกลางวันระดับปฐมวัย)

นางพิมพ์รัตน์ ทิพย์ดวงตา
ครู

ครูประจำชั้น อ.1/2

- หัวหน้างานห้องสมุด (แผนกปฐมวัย)
- งานหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการสอน (แผนกปฐมวัย)
- หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ (งานการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย)
นางสาวมาลินี อดทน
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.1/3

- หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
- หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นางสาวธดากรณ์ ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น อ.1/4

- หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง (ระดับอนุบาล)
- งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด