นางบุณณดา ธิบุญเรือง
ครู

ครูประจำชั้น อ.1/1นางพิมพ์รัตน์ ทิพย์ดวงตา
ครู

ครูประจำชั้น อ.1/2

 
นางสาวมาลินี อดทน
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.1/3

 
นางสาวธดากรณ์ ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น อ.1/4