นายดุสิต สายปินตา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/1

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- หัวหน้างานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
- หัวหน้างานปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานดูแล และอำนวยความสะดวกห้องประชุม(อาคาร ๒)
- ผู้ช่วยงานโสตทัศน์ศึกษา และดูแลเครื่องเสียงของโรงเรียน
- รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง และซ่อมบำรุง อาคาร ๔
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และสภานักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- การสอบ O-NET
นางสาววรรณภา หินเดช
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/2

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
และระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น LEC
- หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
- การสอบ O-NET
นางสาวศิรินภา ก้อนธิมา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/3

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
- งานทะเบียน/วัดผล/เทียบโอนผลการเรียน/เลขประจำตัว นักเรียน
- หัวหน้างานกำกับติดตามนักเรียนชั้น ป.6(รายงานและบันทึกการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน)
- การสอบ o-net และการรายผลการสอบ
นางนภาพร ฟ้าเลิศ
ครู

ครูประจำชั้นป.6/4

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- งานกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
- งานจัดหาพัสดุ ตามโครงการของโรงเรียน
- งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
- การสอบ O-NET
นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/5

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หัวหน้างานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
- งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
- เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์
- การสอบ O-NET
นายภานุวัฒน์ ธนะสาร
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.6/5

- หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
- งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- เจ้าหน้าที่ประจำห้องศิลปะ
- การสอบ O-NET