นางเสาวณีย์ สุบิน
ครู

ครูประจำชั้นป.5/1

 
นางสุภาวดี แก้วกงพาน
ครู

ครูประจำชั้นป.5/2

 
นางสาวกัลยา แสงน้อย
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/3

 
นางฤทัยกาญจน์ ไกรโต
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/4

 
นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.5/4

 
นางสาวสุภัทรสร สืบแสน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/5