นางเสาวนีย์ สุบิน
ครู

ครูประจำชั้นป.5/1

- เลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคลากร
- หัวหน้างานข้อมูล/ทะเบียนประวัติบุคลากร
- งานขอรับใบประกอบวิชาชีพ
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นางสุภาวดี แก้วกงพาน
ครู

ครูประจำชั้นป.5/2

- หัวหน้างานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นายสุรชัย ใจเรือน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/2

- หัวหน้างานดูแลรักษา อาคารอเนกประสงค์ และงานป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานจราจร และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
- รับผิดชอบดูแลความสะอาด และปรับปรุง ซ่อมบำรุง อาคาร โรงครัว
- งานกีฬาและนันทนาการ
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นางสาวกัลยา แสงน้อย
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/3

- งานห้องสมุด
- จัดตารางสอน และจัดการสอนแทน
- งานแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 ,ป.4 ,ป.5
- รายงานการสอบ NT, RT, LCT ข้อสอบมาตรฐานกลาง
- การสอบและการรายงานผลการสอบภายใน โรงเรียน (สอบปลายภาค)
- งานโรงเรียนธนาคาร
- เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Sound Lap
นางฤทัยกาญจน์ ไกรโต
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/4

- งานหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการสอน
- งานห้องสมุดโรงเรียน
- งานแนะแนว
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.5/5

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา
- หัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร
- เจ้าหน้าที่ประจำห้องคอมพิวเตอร์
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นางสาวสุภัทรสร สืบแสน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/5

- หัวหน้างานสารบรรณ
- งานปฏิคมโรงเรียน
- งานเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง