นางฤทัยกาญจน์ ไกรโต
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/1

 
นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.5/1

 
นางสาวธัญวรัตม์ พงษ์พิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นป.5/2

 
นางสาวนภัสสร ทองเจิม
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/2

นางสุภาวดี แก้วกงพาน
ครู

ครูประจำชั้นป.5/3

 
นางสาวกัลยา แสงน้อย
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/4

 
นางสาวสุภัทรสร สืบแสน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.5/4