นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/1

 
นางชณันตญา กองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/2

 
นายสุรชัย ใจเรือน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/2

 
นางนภาพร ฟ้าเลิศ
ครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/3

นายกฤชณัท วันทมาตย์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/3

 
นางสาวนารีรัตน์ เจริญเดช
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/4

 
นายวิทยา วงค์ชมภู
ครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/4