นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/1

 
นางสาวนารีรัตน์ เจริญเดช
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/2

 
นายวิทยา วงค์ชมภู
ครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/3

 
นายอลงกรณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/4

 
นายกฤชณัท วันทมาตย์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/5

 
นางสาวนภัสสร ทองเจิม
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/5