นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/1

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- การสอบภายในโรงเรียน (สอบปลายภาค)
- งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 ,ป.4 ,ป.5
- รายงานการสอบ NT, RT, LCT ข้อสอบมาตรฐานกลาง
- งานจัดตารางสอนและการจัดสอนแทน
-
การสอบและการรายงานผลการสอบภายใน โรงเรียน (สอบปลายภาค)
นางสาวนารีรัตน์ เจริญเดช
ครู

ครูประจำชั้นชั้นป.4/2

- หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ และงานการศึกษาพิเศษ
- หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- งานทะเบียนคุมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ภายใน/ภายนอก โรงเรียน
- งานการรับสมัครนักเรียนใหม่
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นางปาณิสรา วิสุทธิใจ
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/3

- งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
- งานกองทุนเพื่อการศึกษา
- งานเบิกจ่ายงานคลัง
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นายอลงกรณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/4

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หัวหน้างานสาธารณูปโภคในโรงเรียน และความสะอาดในบริเวณโรงเรียน (กิจกรรม ๕ ส)

- ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- ผู้ชวยงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
- รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง และซ่อมบำรุง อาคาร ๒
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
- หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนาร
นายกฤชณัท วันทมาตย์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/4

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้างานสำรวจ ปรับปรุง และซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
- หัวหน้างานดูแล และอำนวยความสะดวกห้องประชุม(อาคาร ๒)
- รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง และซ่อมบำรุง อาคาร ๑
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นางฐิวริญณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นชั้นป.4/5

- เลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- หัวหน้างานปฏิคมโรงเรียน
- งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
- งานการศึกษาพิเศษ / ห้องการศึกษาพิเศษ