นางศิริลักษณ์ พรหมมาเย็น
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.3/1

 
นางสาวอรปรียา ฐานันดรกุล
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.3/2

 
นายขจรเกียรติ จันทะพิงค์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.3/2

 
นายธนัชพงศ์ แสงพลสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.3/3

 
นางสาวภิญญาพัชญ์ สัญญาลักษณ์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.3/4

 
นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.3/4