นายขจรเกียรติ จันทะพิงค์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.3/1

- งานวงโยธวาทิตโรงเรียน
- หัวหน้างานโสตทัศน์ศึกษา และดูแลเครื่องเสียงของโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงยานพาหนะของโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานดูแล รักษา อาคารอเนกประสงค์ และป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
- รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง และซ่อมบำรุง อาคาร ๑
- การสอบ NT
นายสมพงษ์ ปลูกงา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.3/1

- หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
- งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (เสียงตามสาย)
- การสอบ NT
นายวิทยา วงค์ชมภู
ครู

ครูประจำชั้น ป.3/2

- หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
- งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
- งานสำนักงานกิจการนักเรียน
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (Web site)
- การสอบ NT
นางสาวภิญญาพัชญ์ สัญญาลักษณ์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.3/3

- งานประกันคุณภาพภายใน
- งานห้องสมุด
- งานทะเบียน/วัดผล/เทียบโอนผลการเรียน/เลขประจำตัว นักเรียน
- การรับสมัครนักเรียนใหม่
- การสอบ NT
นางสาววีรยา ศิรินาม
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.3/4

- หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน และ Sar โรงเรียน
- หัวหน้างานนิเทศภายใน
- หัวหน้างานหลักสูตรท้องถิ่น
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- งานชุมชนสัมพันธ์
- การสอบ NT
นางสาวอรปรียา ฐานันดรกุล
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.3/5

- หัวหน้างานเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
- งานสารบรรณ

- งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
- การสอบ NT