นางศิริลักษณ์ พรหมมาเย็น
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.2/1

- หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
- งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับประถม)
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นายธนัชพงศ์ แสงพลสิทธิ์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.2/2

- หัวหน้างานจราจร และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ยานพาหนะของโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานดูแล รักษา อาคารอเนกประสงค์ และป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
- รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง และซ่อมบำรุง อาคาร ๓
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นางสาวนริศรา ใบงิ้ว
ครู

ครูประจำชั้น ป.2/3

- หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง (ระดับประถม)
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
- งานสำนักงานกิจการนักเรียน
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุไรรัตน์ จันทรรัตน์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.2/3

- หัวหน้างานเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (Facebook Fanpage)
และสื่อประชาสัมพันธ์
- งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
 
 
นางธนัชพร จินาจันทร์
ครู

ครูประจำชั้น ป.2/4

- หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน (ระดับประถมศึกษา)
- งานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ
- งานสำนักงานกิจการนักเรียน
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
นางสาวนภัสสร ทองเจิม
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.2/5

- งานข้อมูล/ทะเบียนประวัติบุคลากร
- งานการลาทุกประเภท
- งานโรงเรียนธนาคาร
- การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง