นายสุรชัย ใจเรือน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.2/1

 
นางฐิวริญณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.2/2

 
นางสาวนริศรา ใบงิ้ว
ครู

ครูประจำชั้น ป.2/3

 
นายณัฐภัทร ศตวรานนท์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.2/3

 
นางธนัชพร จินาจันทร์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.2/4

 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุไรรัตน์ จันทรรัตน์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้น ป.2/5