นางพนิดา พิมสาร
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.1/1

- หัวหน้างานปกครองระดับและครูที่ปรึกษา
- หัวหน้างานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- การสอบ (RT)
- เจ้าหน้าที่ประจำห้องนาฏศิลป
นางสาวสถิตาภรณ์ วงศ์เขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นป.1/2

- หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน และ ปถ.๐๕ (ระดับประถมศึกษา)
- งานนิเทศภายใน

- งานประกันคุณภาพภายใน และ Sar โรงเรียน
- การสอบ (RT)
- งานโรงเรียนธนาคาร
- งานควบคุมงบประมาณโรงเรียน
นางสายขวัญ ปิมปา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.1/3

- งานหลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน และ ปถ.๐๕ (ระดับประถมศึกษา)
- หัวหน้างานวิจัยทางการศึกษา และ ID Plan (ระดับประถมศึกษา)
- หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- การสอบ (RT)
- งานโรงเรียนธนาคาร
นางสาวธัญวรัตน์ พงษ์พิชัย
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.1/3

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- หัวหน้างานเลือกหนังสือแบบเรียน (ระดับประถมศึกษา)
- งานธุรการฝ่ายวิชาการ
- งานแนะแนว
- งานโรงเรียนธนาคาร
- การสอบ (RT)
นางสาวปริญนันท์ ช่างเหลา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.1/4

- หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน และส่งเสริมสุขภาพ
- หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียน
- การสอบ (RT)
นางสาวณฐมน ชัยพิชิต
ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้นป.1/5

- งานธุรการฝ่ายบุคลากร
- งานระบบข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร
- การสอบ (RT)
นายณัฐภัทร ศตวรานนท์
บุคลากรสนับสนุนการสอน

ครูประจำชั้นป.1/5

- หัวหน้างานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงยานพาหนะของโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานสาธารณูปโภคในโรงเรียน และความสะอาดในบริเวณโรงเรียน
- ผู้ช่วยงานจราจร และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
- รับผิดชอบดูแลความสะอาด และปรับปรุง ซ่อมบำรุง โรงจอดรถ
- การสอบ (RT)