นางพนิดา พิมสาร
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.1/1

 
นายภานุวัฒน์ ธนะสาร
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.1/1

 
นางสาวสถิตาภรณ์ วงศ์เขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นป.1/2

 
นายณัฐภัทร ศตวรานนท์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.1/2

 
นางสายขวัญ ปิมปา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.1/3

 
นางสาวณฐมน ชัยพิชิต
ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้นป.1/4