ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล …
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงา …
งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานก …
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ได้จัดก …
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ไ …
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ได้จัดก …
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ไ …
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ได้จัด …
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ได้จัด …
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ได้ …

ข่าวเทคโนโลยี

MENU